Napínané stropy, Airless technológia, mikrocement

TOP ONE

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Správcom osobných údajov je spoločnosť FAST ONE & spol. s r. o., sídlom Jenisejská 45A,
04012 Košice-Nad jazerom, IČO: 55808603, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice,
vložka číslo:  57961/V

Kontaktné údaje prevádzkovateľa webstránky: email: info@top-one.sk, tel.č.: +421 948 220 766

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu,
kontaktovania cez dopytový/kontaktný formluár a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami
a spoločnosťou FAST ONE & spol. s r. o.. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno,
priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.
Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:
– plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6
odst. 1 písm. c) GDPR,
– článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov
(ďalej „GDPR“) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
– oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu,
nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti FAST ONE & spol. s r. o.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo
zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby
odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu,
a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@top-one.sk.

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
– kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi.
– firma FAST ONE & spol. s r. o.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
– na prístup k osobným údajom
– na opravu osobných údajov
– na obmedzenie spracovania osobných údajov
– na výmaz osobných údajov
– na prenositeľnosť osobných údajov
– vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov
Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať
sťažnosť na dozorný úrad.

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných
údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca
prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať
mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových
úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Odoslaním kontaktného/dopytového formulára alebo objednávky z internetovej webstránky potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany
osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť
tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

V Košiciach dňa 01. 11. 2023